Bảng giá dịch vụ tham khảo

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ X-QUANG KỸ THUẬT SỐ
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ X-QUANG KỸ THUẬT SỐ

Bảng giá chụp X-quang kỹ thuật số tại PKĐK Thiện Mỹ