Bảng giá dịch vụ tham khảo

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ NỘI SOI TIÊU HÓA
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ NỘI SOI TIÊU HÓA

Thực hiện nội soi dạ dày tá tràng, nội soi đại tràng, nội soi thắt trĩ không đau, CLO test tìm vi trùng HP...